Odmowy udzielenia świadczenia medycznego w postaci pobytu rehabilitacyjnego/sanatoryjnego

Odmowa świadczeń zdrowotnych dziecku/osobie zakażonej jest jednym z najgorszych przejawów nierównego traktowania osób zakażonych HIV. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych winny korzystać z aktualnej wiedzy medycznej, a nie bazować na własnych lękach i stereotypach. Lęki i stereotypy nie mające żadnych umocowań w wiedzy medycznej ani obowiązującym stanie prawnym, nie mogą być powodem odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Odmowa przyjęcia dziecka do leczenia uzdrowiskowego, przy obowiązującym stanie prawnym i wiedzy medycznej jest  niedopuszczalna.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 68 mówi o prawie każdego obywatela równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 6.   

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Aktualna wiedza medyczna nie daje żadnych podstaw, które służyłby jako możliwość odmowy przyjęcia na turnus uzdrowiskowy wraz z innymi dziećmi – dziewczynki zakażonej HIV.

Lekarz mający wiedzę na temat schorzeń pacjenta ma obowiązek dochowania tajemnicy.

Gwarantują to:

  • ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach dentysty i lekarza (Dz.U. z 2011 r., NR 277, poz 1634, ze zm., dalej: u.z.l)
  • ustawa art. 13 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz 417 ze zm).
  • Tajemnica lekarska obowiązuje nawet po śmierci pacjenta (art. 40 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Kodeks Etyki Lekarskiej, art. 23).

Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane na podstawie wystawionych przez lekarza: skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową albo zaświadczenia o braku przeciwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (art. 33 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Skierowanie do leczenia uzdrowiskowego zgodnie z w/w ustawą uprawnia do jego otrzymania    

Działając na podstawie  & 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. poz 14), przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia min: stan zdrowia pacjenta, przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego i inne. Zgodnie z & 5 przywołanego rozporządzenia, przeciwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią min : choroba zakaźna w fazie ostrej. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz, po stwierdzeniu braku przeciwskazań ogólnych, uwzględnia szczegółowe wskazania i przeciwskazania określone w załącznikach do cytowanego rozporządzenia.

Zakażenie HIV nie jest wymienione jako przeciwwskazanie do skierowania pacjenta na  leczenie uzdrowiskowe.

Zakażenie HIV nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia medycznego.Odmowa przyjęcia do leczenia uzdrowiskowego, przy obowiązującym stanie prawnym i wiedzy medycznej jest  niedopuszczalna.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...